Find Your Name A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   Age   Special

 
Korean Birthday Song Lyrics

saeng il chuk ha ham ni da
saeng il chuk ha ham ni da
sarang ha neun -- (name) shi
saeng il chuk ha ham ni da
 

 

All donations are used
to record more songs
Find Your Name A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   Age   Special